!ازاین طرف_تا ان طرف

از این طرف امارات ادعای  خاکمان رو داره.ازان طرف عراق داره روی قرار داد الجزایر دبه میکنه. ازاین طرف افغانستان اب رود هیرمند رو بسته سیستان زیبا درخشکی است! ازان  طرف ترهمسایگان شمالی دریای کاسپین رو عملا خوردند. از این طرف تر قطر از منابع گازی ایران مدتهاست که برداشت میکنه و از کمی انطرف تر کویت حوزه  گازی ارش رو متعلق بخودش میدونه و به اسم ” الدوره” دارد از این میدان در خاک ایران با همکاری عربستان برداشت میکند . وازهمین طرف هم اعراب با هزینه تبلیغاتی سنگین سعی درتحریف نام خلیج فارس وتملیک مفاخر فرهنگی و دانشمندان ایران زمین را دارند. ازاونطرف پاکستان ادم کش میفرسته بمبگذاری میکنه و محیطی ناامن برای مرض نشینان ایجاد کرده. وازان یکی طرف هم ترکیه مقادیر قابل توجهی از سرمایه مالی ایران رو بتصرف خود در اورده _هموطن اینها را که گفتم دردم گرفت تو چطور؟(!) دشمن اصلی این حکومت است که ایرانمان را اینطور حراج کرده _سیزده ابان بیا که ایرانمان را پس بگیریم

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “!ازاین طرف_تا ان طرف

  1. mina moradi

    مرسی از نوشتتون منکه نمیتونم شرکت کنم ..ما خارج نشینها همیشه مدیون شما فرزندان برومند وشجاع این سرزمینیم ..دستتان را میبوسم ..وبا تمام وجود شرمنده هستم که نمیتوانم بیایم وبا دلیری شما همراه شوم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s