!بشدت ایران رادوست دارم حتی اگراحمدی نژادرییس جمهورش باشد

عاشق زندگی کردن در ایرانم حتی اگر نون سنگکش دوهزارتومان ونون بربریش هفتصد تومان با گوشت کیلویی بیست هزارتومان باشه! عاشق ایرانم حتی اگرخامنه ای رهبرش باشد_ ایران را می پرستم حتی اگر عده ای نمک به حرام بی ناموس در قامت بسیجی درونش باشند وبه مردمش تعرض کنند! خاک ایران را می بویم حتی اگر بوی سنگسار زنان بی دفاع و اعدام کودکان در بندش را دهد. با خاک این‌جا نفس می‌کشم؛ حتی اگر روزی بروم کشور دیگران. من، توی این‌جا تعریف دارم. چون سبزم بازی، تمام شد

ایده این مطلب را از وبلاگ حسین نوروزی گرفتم با کمی تغییر

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s