اهای دیکتاتور!صدای صوت قطار سبز را نمی شنوی

خوب گوش کن !خوب چشمهایت را بازکن این صدای قطاریست که فقط ایستگاهش ازادی است دارد می رسد.سنگ پرت کردن تو فقط شیشه اش را می شکند هرگز از حرکت نمی ایستد  مگر به مقصدش برسد. ما داریم می اییم. هووووووتتتتتتتتتتتت ازادیییییییییییییییییییی

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s