!پرده برداری از رفتار هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی برای خود جایگاه خاصی را از قدرت در نظام  تعریف کرده و همیشه خود را در قالب ان می بیند همین طورهم رهبری نظام خامنه ای, جدال و رقابت این دو در کسب قدرت بیشتر در جایگاه خودشان است این قدرت بیشتر دراولویت نخست تصاحب ریاست جمهوری وسپس مجلس توسط نزدیکان است . هاشمی هیچ مشکلی با سیستم نظام ندارد وکاملا هم ان را تایید  می کند. مشکل هاشمی با خامنه ای کسب قدرت بیشتر است  خامنه ای به هر وسیله ای که شد پست ریاست جمهوری را  توسط احمدی نژاد در اختیار گرفت و بلکه پا را کمی فراتر گذاشت و حریم قدرت هاشمی را توسط احمدی نژاد خدشه دار کرد

البته این حرکت شاید ناخواسته و شاید خواسته توسط کودتا گران برای جمع اوری ارای بیشتر صورت گرفت . ولی هر چه بود خامنه ای بعد از انتخابات وپس از مواضع هاشمی مجبورشد چندین بار در سخنرانی های مختلف جایگاه هاشمی را در نظام تعریف و بازسازی  کند.  که نخستین ان بلا فاصله پس از انتخابات ودر نماز جمعه بود. و به نوعی این عملکرد را جبران کرد . بیانیه مجلس خبرگان وسخنرانی هاشمی در تایید خامنه ای هم می تواند در راستای همین جریان باشد .بر خلاف تصور این دو هیچ گاه خواهان حذف یکدیگر از قدرت نیستند . هاشمی و خامنه ای بخوبی چهار چوب دعوا ونزاع سیاسی با یکدیگر را می دانند واز ان چهار چوب بهیچ عنوان خارج نمی شوند چون خارج شدن از ان چهار چوب  یعنی حذف کامل دیگری از قدرت که این حذف بدون شک  منجر به فرو ریختن نظام و در نهایت به حذف نفر بعدی می انجامد موضوعی که به روشنی می توان از عملکرد سیاسی هاشمی فهمید حفظ نظام با همین ساختار و با داشتن قدرت سیاسی بیشتر در همین جایگاه است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s