اگرذره ای احساس می کنید شرف دارید اسامی اون نماینده ها را منتشر کنید

مگر نمی گویید خواست ملت است که موسوی وکروبی دستگیر شوند مگر اینها به نمایندگی از ملت امضا نکردند پس مشکلاتان چیست که اسامی این نماینده ها را منتشر نمی کنید .  شهامت متاعی بس گرانبهاست که ارزانی انسانهای روزگار است شما که انسان نیستید . شما که کاسه لیسی بیشتر نیستید رهبر گرانقدرتان غلطی کرده است که  درونش گیر کرده بارها و شاید هزاران بار با خودش دستگیری  موسوی وکروبی را مزه مزه کرده ولی خود بهتر می داند همچین غلطی نمی تواند بکند .گیریم که دستگیر کرد چکار می خواهد با اینان بکند بیارتشون جلو تلویزیون اعتراف کنند یا دادگاه برایشان تشکیل دهد در هر صورت مورد تمسخر روزگار وخشم بی حد ملت قرار می گیرد دیر نیست روزگاری که تک تک شما بجرم خیانت به ایران زمین دادگاهی شوید شک نکنید.

اگر روزی کسی میگفت  صدام یکی دوسال دیگه به شدیدترین وجه ممکن با اون فلاکت اعدام میشود شنونده گوینده را دیوانه فرض میکرد ولی این رسم روزگار است وعاقبت خیانت کنندگان و وطن فروشان تک تک شما هویت تان اشکار است و هیچ جای دنیا نمی توانید بروید مال واموالی هم که از خامنه ای به پاداش کاسه لیسی میگیرید ازتون پس میگیریم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s