! ماموریت شهرام امیری جاسوسی بود

ماجرای شهرام امیری طرح ناشیانه ای بود که از طرف سرویس اطلاعات ایران ریخته شد که به هدف مورد نظر نرسید و شکست خورد  شهرام امیری یک مامور مخفی بود که توسط سرویس اطلاعات ایران فرستاده شد تا اطلاعات و اخبار غلط در مورد برنامه های اتمی ایران در اختیار امریکا یها قرار دهد ولی سرویسهای جاسوسی سیا  به راحتی این طرح را خواندند و طرح با شکست مواجه شد از این رو خواستند از این پروژه شکست خورده یک جنگ تبلیغاتی درست کنند که دست خالی از این جریان نباشند وبه نوعی از این شکست یک  تساوی  درست کنند که از شواهد اینطور معلوم است که این طرحشان هم ره بجایی نبرد وافکارعمومی  به هیچ عنوان پذیرای این جریان بصورت واقعی نیست این یک شکست مفتضحانه برای اطلاعات ایران است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s