چه خوب بود که همه تشکل های اصلاح طلب سخنان جنتی رومحکوم می کردند

بجز حزب مشارکت دیگر احزاب و تشکل های اصلاح طلب در مقابل سخنان جنتی واکنشی نشان ندادند حداقل تا این  موقع ! بحر حال  من به سهم خودم بعنوان یک داشجوی ایرانی  طرفداراقای کروبی که به ایشان رای دادم و مواضع ایشان را تایید کرده ام و همچنان می کنم .سخنان نفرت انگیز و چندش اور احمد جنتی در نیمه شعبان را محکوم میکنم و ان را مصداق بارز دروغ و سیاه نمایی می دانم و در روز قدس (روز سبز)جواب این یاوه گویی رو به نوبه خود خواهم داد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s