کدام پیروزی خون بر شمشیر؟ کدام راه آزادی؟

آیا از حماسه اسپارتاکوس چیزی شنیده اید؟ میدانید در پایان قیام بردگان 6 هزار نفر را یکجا به صلیب کشیدند؟ از فاجعۀ کرمان و آغا محمد خان که دیگه خبر دارید؟ بین 20 تا 70 هزار جفت چشم از حدقه در اورده شد و به هزرارن زن و کودک تجاوز شد. از قتل عام سرخپوستان آزتک بدست کورتز اسپانیایی خوانده اید؟ از جنایات محمود افغان چیزی شنیده اید؟ چرا فکر می کنید چون صدها سال به گوشمان خوانده اند این (حادثه کربلا) ترین است و ترین است، همان است و همین است؟ دیگران جنبش آزادیخواهانه نداشته اند؟ سرکوب نشده اند؟ به خون نغلتیده اند؟ پیام تاریخی نخواسته اند منتقل کنند؟ حماسۀ بستور کودک ایرانی یا غمنامه سهراب و یا کشته شدن رستم به نیرنگ برادرش غم انگیز نیست؟ تفکر انگیز نیست؟

حسین ابن علی برای بدست آوردن قدرت جنگید همان طور که خاندان معاویه برای نگهداشتن آن جنگیدند ! کدام پیروزی خون بر شمشیر کدام راه آزادی  !  بخدا این راهش نیست این رسمش نیست خود اعراب  هم این حماقت ایرانیان را نمی کنند چرا ما باید کور کورانه بر سر و کله خود بزنیم برای جد و آباد اعراب آن هم  اعرابی که این چنین رشد کرده اند این چنین اعتبار برای خود خریده اند که میز بانی جام جهانی می گیرند  همین حالا کشورهای عربی غرق در شادی و سرور اند بخاطر سال نو آنها بیشتر مراسمات ازدواجشان را در این ماه می گیرند

آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد ……..در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “کدام پیروزی خون بر شمشیر؟ کدام راه آزادی؟

  1. blondisecret

    درج کامنت خصوصی است /از لطف شما ممنون

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s