! خدایی خیلی ضایع است یکی دیگه بیاد این حکومت رو سرنگون کنه

اگه یکی دیگه بیاد این حکومت رو سرنگون کنه به این کسانی که در راه آزادی  ایران زمین جون خودشون رو از دست دادند خیانت شده و اون خیانت کار کسی نیست جز( ما ) تک تک مردم ایران , تازه اگه اسمش رو آزادی گذاشت تجربه نشان داده هیچ کشوری نمی تواند با جنگ دمکراسی و آزادی را برای مردم کشور دیگه به ارمغان بیاره برعکس بجز فلاکت بیشتر برای اون کشور چیز دیگه ای نداشته _  ما باید این گره را بدست خودمان باز کنیم در غیر اینصورت سرنوشتی  تلخ در انتظارم خواهد بود اگر چشم امید به دیگران داشته باشیم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s