! بزرگترین دست آوردی که جمهوری اسلامی برای ما داشت

اینکه کسی که نماز می خواند نتنها دلیلی بر خوب بودنش نیست بلکه می تواند خونخوار و جنایتکار هم باشد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s