! جمهوری ایرانی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

هر چند که داشتن نام جمهوری ایرانی به تنهایی دردی را دوا نمی کند و باید ساختار درست باشد  دلیلش هم واضح است کشورهایی که دارای حاکمیت مردم هستند و دارای دمکراسی به معنای واقعی اند هیچ پیش وند ویا پسوند جمهوری یا دمکراتیک ندارند . مثل ژاپن  و خیلی از کشورهای اروپایی , فقط  در جواب به یاوه گویی سایت کلمه که حیا را تف کرده و دست و صورت نشسته جای همه نظر داده که “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیاد ” این مطلب را نوشتم . جمع کنید آقا  مردم رو چی فرض کردید ؟

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s