! اینقدر که از سید حسن خمینی میترسم از مصباح یزدی نه

شخصی مثل مصباح یزدی خط و روشش معلوم است و همه می دانیم چه کاره است و چه افکاری دارد. ولی سید حسن خمینی که جنبش سبزیان دل در گروش دارند  زیر و رو بازی می کند و این خیلی خطرناک است  را ه و روشش مثل پدر بزرگش است که قبل از به قدرت رسیدن همه گرو ههای سیاسی  اندیشه او را بخود نزدیک می دید ند و بعد هم دیدیم  که چه شد. تصویر زیر تصویر ریس جمهور تقلبی است که جناب سید حسن به مراسم تنفیذش نرفت  ولی حالا چه شده که جناب سید حسن خندان و شادان در مراسم ساگرد پدر بزرگش در کنارش نشسته   را شاید در دو رویی این شخص دید که در راه منافع شخصی است  هم ملت را در جیب نگه داشته و هم نظام را  که اگر فردا روزی هر کدام بر قدرت دوام یافت از ایشان استفاده کند همین خط و مشی را رفسنجانی هم بازی می کند بقول معروف اینها پوکر را زیر و رو بازی می کنند

سید حسن خمینی در مراسم سالگرد خمینی همراه با احمدی نژاد

سید حسن خمینی در مراسم سالگرد خمینی همراه با احمدی نژاد

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “! اینقدر که از سید حسن خمینی میترسم از مصباح یزدی نه

  1. irani

    ba dorod be haleh aziz .baba in ham naveh an saghe hendi hast…marg bar asle vlayat vaghieh….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s