” بزرگترین توهین به ایرانیان توسط آیت الله خمینی در بهشت زهرا ” ما شما را به انسانیت می رسانیم

 گویی مردمی با این پیشینه تاریخی و فرهنگی مشتی حیوان بوده اند که یک روحانی بی سواد از دنیا بی خبر این چنین به مردم ایران زمین توهین می کند و عجبا از مردمی که در کنارش هستند برایش دست می زنند !  اوج خرفتی  خمینی زمانی  بود که در همین سخنرانی در بهشت زهرای تهران  گفت به شما “آب و برق مجانی می دهیم همه چیز شما باید مجانی باشد در این مملکت ”  نمی دانست که مردم ایران بخاطر کینه ای که از شاه داشتند در ماجرای  کودتای 28 مرداد و خفه خان سیاسی کشور دست به  انقلاب زدند نه بخاطر اب و برق رایگان مردم می خواستند شاه نباشد و هیچ فکری برای جایگزینش نداشتند و خمینی از این جریان استفاده کرد . افسوس و هزاران افسوس

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s