خدایی کی فکرمی کرد مبارک با اون قدرت این طور به ذلت بیفته؟ وای به حالت سید علی

پارسال این موقع کی همچین فکری می کرد که حسنی مبارک پادشاه کشورهای عربی و ابر قدرت مصر با اون همه پشتوانه سیاسی که از غرب و کشورهای عربی  داشت اینطور به ذلت و خواری  در کنج  قفسی بیفته ؟  هنوز هم باورش سخته که این همون حسنی مبارک باشه با اون همه قدرت و عظمت !  کجا هستند یاران و مریدانش ؟ کجا هستند محافظان بیشمارش ؟ واقعا حیرت انگیزه سرنوشت دیکتاتورها , سید علی خامنه ای سال دیگه این موقع کجایی؟  وای به حالت , وای به حال مجیز گویانت , وای به حال مجلس و ریس جمهور فرمایشی ات , پایانی دردناک در انتظارت هست بدون تردید مستحق آنی

mubarak & obama

mubarak after one year

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s