!پوشش خبری گوسفند دوسر و دستگیری وحید شپش برای رسانه های حکومت از گلدن گلوپ مهتر است

  رسانه های حکومت تقریبا هیچ اشاره ای به جایزه گلدن گلوپ نکردند ولی تولد یک گوسفند دو سر در  آران بیدگل  و دستگیری وحید شپش را بطور گسترده تحت پوشش خبری داده قرار دادند. ضدیت با مردم و قرهنگ ایران به این روشنی حیرت آور است_این فیلم همان فیلمی است که در نیمه راه جلوی فیلم برداریش را گرفتند  و جز این هم نباید از این درنده خویان انتظار داشت . حکومتی که هنرمندش محمد رضا شریفی نیای  دزد ناموس مردم  و کارگردانش ده نمکی قاتل باشد چه انتظاری بیش از این است حکومتی که نماینده بوزینه مجلسش 100 میلیارد میخورد  و در خانه ی سنمایش را پلمب میکند را باید انداخت در چاه مستراح !  اگر برای رضا زاده کاسه لیس و برادران دستمال بردار خادم باشد حضرت آقا صحنه را می بیند و پیام می دهد ولی از حد کوری _ بهت _ حسادت و دشمنی جایزه معتبر و غرور آفرین اصغر فرهادی را نمی بیند که صد پرده افتخارش بیشتر است !   بیشرف تر از این رژیم سفاک و  زالو ایران بخود ندیده

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s