! خر نیستم رای بدهم

رای بدهم تا احمد خاتمی /حداد عادل/ محسن رضایی بی ناموس / احمد جنتی /   لاریجانی/ نقدی / توکلی / علی گدا  و بقیه ازاذل  اوباش دزد در پس پستو به خریتم بخندند! خودتون هستید خود خودتون

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s